Kontoutskrift fripoliser 2021

Kontoutskriften for 2021 ligger nå i Medlemsportalen – dokumentarkiv – som du finner ved å logge deg inn med BankID.

Les mer

REGULERING AV PENSJONER FRA TELENOR PENSJONSKASSE I 2020

Publisert 13.11.2020

Denne informasjonen gjelder ikke deg som mottar pensjon fra en fripolise.

Telenor konsernet («Sponsor») har i mange år bidratt med ekstra midler til pensjoner under utbetaling i Telenor Pensjonskasse («TPK»).

Les mer

NAV

Din pensjon

Nettjenesten Din pensjon er en nettjeneste fra Nav som gir deg god oversikt over egen pensjon. Her kan du blant annet se din opptjening, beregne din fremtidige alderspensjon (tidligere kalt serviceberegning), søke om pensjon elektronisk og få oversikt over utbetalingsdatoer.

Hva kan jeg gjøre i Din pensjon?

 • Få oversikt over egen pensjonsopptjening i folketrygden, eventuell AFP, og din opptjente tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon.
 • Beregne fremtidig alderspensjon fra folketrygden (tidligere kalt serviceberegning) – både etter dagens og gammelt regelverk for alderspensjon. Du kan også beregne AFP og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene.
 • Legge til eventuelle individuelle spareavtaler.
 • Sammenlikne ulike alternativer for å se hvordan ulike uttakstidspunkt og uttaksgrader påvirker størrelsen på din alderspensjon.
 • Lagre de ulike beregningene og sammenlikne disse.
 • Søke om alderspensjon fra folketrygden elektronisk, og senere søke om endret uttaksgrad
 • Oppdatere pensjonsopplysninger og kontaktinformasjon.
 • Skrive til NAV dersom du har spørsmål om pensjon.
 • Laste ned forhåndsutfylte søknadsskjemaer
 • Gi fullmakt til å lese informasjon, beregne pensjon og endre visse opplysninger.
Les mer

Forventninger Telenor

Hva får jeg i pensjon fra Telenor?

Telenor-ansatte som slutter og blir meldt ut av pensjonsordningen, mottar en fripolise for den tiden de har vært medlem. Fripolisen beregnes på samme måte som vanlig alderspensjon, men med en (lineær brøk) avkortning på antall dagers medlemskap kontra antall dager frem til oppnådde 67 år. Det sendes ut informasjon om denne fripolisen årlig, i form av en kontoutskrift, enten pr. Digipost eller vanlig post. Fripolisen skal i utgangspunktet utbetales fra 67 år og så lenge du lever. Det er imidlertid også mulig (dersom kapitalen er stor nok) å starte såkalt fleksibelt uttak, allerede fra 62 år.

For ansatte i Telenor som blir i ordningen frem til oppnådd pensjonsalder vil pensjonen være summen av pensjon fra NAV (evt. inkl. AFP), fripolise fra andre pensjonsinnretninger og evt. oppsatte rettigheter fra Statens Pensjonskasse eller andre offentlige pensjonsinnretninger. Pensjonsoppgavene oppdateres og sendes ut pr. Digipost eller vanlig post en gang årlig.

 

Les mer

Nordea

Innskuddspensjon

Som ansatt i norske selskaper i Telenor blir du nå medlem av innskuddspensjonsordningen som leveres av Nordea Liv Norge A/S.

Medlemskap

Du blir med i avtalen fra ansettelsesdato hvis du er ansatt etter 1. januar 2006 i 20 % stilling eller mer, eller selv valgte overgang til innskuddspensjon i 2006.

Alderspensjon

Ordinær uttaksalder for alderspensjon er 67 år, men du kan velge å ta ut pensjonen allerede fra fylte 62 år dersom du har tilstrekkelig opptjening. Du bestemmer selv over hvor mange år pensjonen skal utbetales. Korteste utbetalingstid er 10 år, og pensjonen må minst utbetales frem til du er 77 år.

Arbeidsgiver innbetaler hvert år et innskudd til din pensjonskonto etter følgende plan:

 • 5 % av lønn mellom 0 og 7,1 G (grunnbeløp i Folketrygden) og
 • 18 % av lønn mellom 7,1 og 12 G

Det vil være summen av de månedlige innskuddene, samt avkastning på kapitalen og lengden på utbetalingsperioden som bestemmer størrelsen på din pensjon. Dersom du dør i forsikringstiden, vil den oppsparte kapitalen tilfalle dine etterlatte.

Telenor har valgt fondsbasert sparing, der hver enkelt medarbeider har mulighet til å velge fondsprofiler og dermed påvirke avkastningen.

For nærmere informasjon om din innskuddspensjon kan du logge deg på via nordealiv.no. Du kommer inn på dine personlige sider ved å bruke Bank-ID. (Bank-ID fra alle norske banker kan brukes)

Forvaltningskostnader

Telenor dekker alle kostnader og det månedlige innskuddet består av selve innskuddet og foregående måneds omkostninger.

Innskudds- og premiefritak

Innskudds- og premiefritak betyr at Nordea Liv fortsetter å betale innskuddene og premien hvis du blir ufør.

Rett til innskuddsfritak for alderspensjon inntrer etter at du har vært minst 20 % sammenhengende ervervsufør på grunn av sykdom eller ulykke i minst 12 måneder. Fritaket gjelder så lenge uførheten varer, men opphører senest ved 67 år. Ved delvis uførhet betales et forholdsmessig fritak.

Utmelding før pensjonsalder

Slutter du i Telenor før oppnådd pensjonsalder, blir du meldt ut av pensjons­ordningen. Du vil få tilbud om å fortsette forsikring – og pensjonssparing for egen regning, eller ved at ny arbeidsgiver overtar.

 • Dersom medlemstiden din i pensjonsordningen er minst 12 måneder, vil du ha eiendomsrett til oppspart kapital (i alderspensjonen). Pengene vil være bundet frem til du kan ta ut pensjon.
 • Du vil ikke få med fripolise for uførhet eller barnepensjon.

Forsikringsbevis

Hvert år vil du motta et forsikringsbevis fra Nordea Liv som inneholder informasjon om hvor mye du har oppspart til alderspensjon til nå og eventuelt hvilke andre pensjoner som er knyttet til forsikringen.

Les mer

Generelt om pensjon

Alderspensjon fra folketrygden

Som følge av pensjonsreformen som kom i 2011 ble det vesentlige endringer i folketrygden, ved at du bl.a. kan ta ut alderspensjon fra fylte 62 år (fleksibel alderspensjon).

Les mer

Telenor Pensjonskasse

Ytelsespensjon

Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.

Alle som var ansatt pr 31. desember 2005 kunne velge om de vil bytte til innskuddspensjon eller opprettholde ytelsespensjonsordningen. De som er ansatt etter 1. januar 2006, blir automatisk meldt inn i innskuddsordningen i Nordea.

Ytelsene fra TPK vil være:

 • Alderspensjon fra fylte 67 år. (66 % av pensjonsgrunnlaget på sluttidspunktet i pensjon når antatt folketrygd er medregnet). Pensjonsgrunnlaget utgjør årlig lønn begrenset oppad til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp.
 • Uførepensjon hvis du skulle bli minst 50 % ufør. Full uførepensjon utgjør:
  a) 25 % av G, likevel ikke mer enn 6 % av det enkelte Medlemmets pensjonsgrunnlag, og
  b) 3 % av det enkeltes Medlems pensjonsgrunnlag, og
  c) 66 % av den del av Medlemmets pensjonsgrunnlag som ligger mellom  6 og 12 G.
  Til uførepensjonen ytes barnetillegg for hvert barn under 18 år som Medlemmet forsørger eller plikter å forsørge. For hvert barn utgjør barnetillegget 4 % av Medlemmets pensjonsgrunnlag opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan likevel ikke overstige et beløp tilsvarende 12 % av Medlemmets pensjonsgrunnlag opp til
  6 G. Barnetillegget avkortes iht. uføregraden.
  Uførepensjonen samordnes med uførepensjon fra ander pensjonsinnretninger
 • Barnepensjon hvis du dør og etterlater deg barn under 21 år.
 • Ektefellepensjon hvis du dør og etterlater deg ektefelle (denne videreføres ikke fra 01.01.06, men det vil kunne bli utbetalt ut fra den fripolisen som var opparbeidet før dette).

Uttak

Pensjonsalderen, dvs. tidspunktet alderspensjonen vil bli utbetalt fra, er 67 år, men det er mulig å velge uttak av pensjon fra 62 år.

Man kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at dette medfører reduksjon av alderspensjonen. Dette betyr at du kan tjene så mye du ønsker ved siden av full eller delvis alderspensjon. Dette kan imidlertid ha skattemessige konsekvenser, og vi oppfordrer den enkelte til å undersøke hvordan dette vil slå ut for sin egen del.

Dersom du tar ut pensjon helt eller delvis før fylte 67 år, blir de årlige utbetalingene av alderspensjon fra folketrygden lavere enn dersom du venter til 67 år. Dette skyldes at pensjonen du har opptjent blir fordelt på flere år.

Reguleringer

Som følge av lønnsendringer vil også dine ytelser i pensjonskassen bli regulert. Endringer i Folketrygdens grunnbeløp vil også bli hensyntatt. Oppdatering av lønn kjøres årlig i medlemsregisteret. Skulle et forsikringstilfelle oppstå, vil det likevel tas hensyn til den lønnen du har på det tidspunktet en eventuell pensjon skal utbetales.

Pensjonene som er under utbetaling skal reguleres i henhold til overskuddet på pensjonistenes overskuddsfond.


Fratredelse/permisjon:

 • Hvis du slutter i Telenor, vil du bli meldt ut av TPK. Utmeldingen vil skje fra den dagen oppsigelsestiden er over.
 • Fripolisen utgjør så mange deler av årlig pensjon som opparbeidet medlemstid utgjør i forhold til total medlemstid, beregnet fra opptakstidspunktet og frem til pensjonsalder. I tillegg har du rett på en fortsettelsesforsikring. Ved utmelding vil du få et eget brev fra Telenor Pensjonskasse som omtaler dette.
 • Hvis du har fått innvilget permisjon fra Telenor, vil du fortsatt være medlem i TPK i permisjonstiden, etter retningslinjer fastsatt av TPK.
 • Ved utestasjonering opprettholdes medlemskapet i inntil 10 år.
 • Ved en eventuell. Førtidspensjonering, vil du bli meldt ut av ordningen.

Fripolisen er en pensjonsrettighet som kommer til utbetaling når du blir pensjonist. Den kan også inneholde uførepensjon, ektefelle og barnepensjon. Hvis du skulle bli ufør eller falle fra, vil sistnevnte pensjonsdekninger kunne komme til utbetaling.

Les mer