Nordea

Innskuddspensjon

Som ansatt i norske selskaper i Telenor blir du nå medlem av innskuddspensjonsordningen som leveres av Nordea Liv Norge A/S.

Medlemskap

Du blir med i avtalen fra ansettelsesdato hvis du er ansatt etter 1. januar 2006 i 20 % stilling eller mer, eller selv valgte overgang til innskuddspensjon i 2006.

Alderspensjon

Ordinær uttaksalder for alderspensjon er 67 år, men du kan velge å ta ut pensjonen allerede fra fylte 62 år dersom du har tilstrekkelig opptjening. Du bestemmer selv over hvor mange år pensjonen skal utbetales. Korteste utbetalingstid er 10 år, og pensjonen må minst utbetales frem til du er 77 år.

Arbeidsgiver innbetaler hvert år et innskudd til din pensjonskonto etter følgende plan:

 • 5 % av lønn mellom 0 og 7,1 G (grunnbeløp i Folketrygden) og
 • 18 % av lønn mellom 7,1 og 12 G

Det vil være summen av de månedlige innskuddene, samt avkastning på kapitalen og lengden på utbetalingsperioden som bestemmer størrelsen på din pensjon. Dersom du dør i forsikringstiden, vil den oppsparte kapitalen tilfalle dine etterlatte.

Telenor har valgt fondsbasert sparing, der hver enkelt medarbeider har mulighet til å velge fondsprofiler og dermed påvirke avkastningen.

For nærmere informasjon om din innskuddspensjon kan du logge deg på via nordealiv.no. Du kommer inn på dine personlige sider ved å bruke Bank-ID. (Bank-ID fra alle norske banker kan brukes)

Forvaltningskostnader

Telenor dekker alle kostnader og det månedlige innskuddet består av selve innskuddet og foregående måneds omkostninger.

Innskudds- og premiefritak

Innskudds- og premiefritak betyr at Nordea Liv fortsetter å betale innskuddene og premien hvis du blir ufør.

Rett til innskuddsfritak for alderspensjon inntrer etter at du har vært minst 20 % sammenhengende ervervsufør på grunn av sykdom eller ulykke i minst 12 måneder. Fritaket gjelder så lenge uførheten varer, men opphører senest ved 67 år. Ved delvis uførhet betales et forholdsmessig fritak.

Utmelding før pensjonsalder

Slutter du i Telenor før oppnådd pensjonsalder, blir du meldt ut av pensjons­ordningen. Du vil få tilbud om å fortsette forsikring – og pensjonssparing for egen regning, eller ved at ny arbeidsgiver overtar.

 • Dersom medlemstiden din i pensjonsordningen er minst 12 måneder, vil du ha eiendomsrett til oppspart kapital (i alderspensjonen). Pengene vil være bundet frem til du kan ta ut pensjon.
 • Du vil ikke få med fripolise for uførhet eller barnepensjon.

Forsikringsbevis

Hvert år vil du motta et forsikringsbevis fra Nordea Liv som inneholder informasjon om hvor mye du har oppspart til alderspensjon til nå og eventuelt hvilke andre pensjoner som er knyttet til forsikringen.

Les mer

Generelt om pensjon

Alderspensjon fra folketrygden

Som følge av pensjonsreformen som kom i 2011 ble det vesentlige endringer i folketrygden, ved at du bl.a. kan ta ut alderspensjon fra fylte 62 år (fleksibel alderspensjon).

Les mer

Telenor Pensjonskasse

Ytelsespensjon

Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.

Alle som var ansatt pr 31. desember 2005 kunne velge om de vil bytte til innskuddspensjon eller opprettholde ytelsespensjonsordningen. De som er ansatt etter 1. januar 2006, blir får automatisk meldt inn i innskuddsordningen i Nordea.

Ytelsene fra TPK vil være:

 • Alderspensjon fra fylte 67 år. (66 % av pensjonsgrunnlaget på sluttidspunktet i pensjon når antatt folketrygd er medregnet). Pensjonsgrunnlaget utgjør årlig lønn begrenset oppad til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp.
 • Uførepensjon hvis du skulle bli minst 50 % ufør. Full uførepensjon utgjør:
  a) 25 % av G, likevel ikke mer enn 6 % av det enkelte Medlemmets pensjonsgrunnlag, og
  b) 3 % av det enkeltes Medlems pensjonsgrunnlag, og
  c) 66 % av den del av Medlemmets pensjonsgrunnlag som ligger mellom  6 og 12 G.
  Til uførepensjonen ytes barnetillegg for hvert barn under 18 år som Medlemmet forsørger eller plikter å forsørge. For hvert barn utgjør barnetillegget 4 % av Medlemmets pensjonsgrunnlag opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan likevel ikke overstige et beløp tilsvarende 12 % av Medlemmets pensjonsgrunnlag opp til
  6 G. Barnetillegget avkortes iht. uføregraden.
  Uførepensjonen samordnes med uførepensjon fra ander pensjonsinnretninger
 • Barnepensjon hvis du dør og etterlater deg barn under 21 år.
 • Ektefellepensjon hvis du dør og etterlater deg ektefelle (denne videreføres ikke fra 01.01.06, men det vil kunne bli utbetalt ut fra den fripolisen som var opparbeidet før dette).

Uttak

Pensjonsalderen, dvs. tidspunktet alderspensjonen vil bli utbetalt fra, er 67 år, men det er mulig å velge uttak av pensjon fra 62 år.

Man kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at dette medfører reduksjon av alderspensjonen. Dette betyr at du kan tjene så mye du ønsker ved siden av full eller delvis alderspensjon. Dette kan imidlertid ha skattemessige konsekvenser, og vi oppfordrer den enkelte til å undersøke hvordan dette vil slå ut for sin egen del.

Dersom du tar ut pensjon helt eller delvis før fylte 67 år, blir de årlige utbetalingene av alderspensjon fra folketrygden lavere enn dersom du venter til 67 år. Dette skyldes at pensjonen du har opptjent blir fordelt på flere år.

Reguleringer

Som følge av lønnsendringer vil også dine ytelser i pensjonskassen bli regulert. Endringer i Folketrygdens grunnbeløp vil også bli hensyntatt. Oppdatering av lønn kjøres årlig i medlemsregisteret. Skulle et forsikringstilfelle oppstå, vil det likevel tas hensyn til den lønnen du har på det tidspunktet en eventuell pensjon skal utbetales.

Pensjonene som er under utbetaling skal reguleres i henhold til overskuddet på pensjonistenes overskuddsfond.


Fratredelse/permisjon:

 • Hvis du slutter i Telenor, vil du bli meldt ut av TPK. Utmeldingen vil skje fra den dagen oppsigelsestiden er over.
 • Fripolisen utgjør så mange deler av årlig pensjon som opparbeidet medlemstid utgjør i forhold til total medlemstid, beregnet fra opptakstidspunktet og frem til pensjonsalder. I tillegg har du rett på en fortsettelsesforsikring. Ved utmelding vil du få et eget brev fra Telenor Pensjonskasse som omtaler dette.
 • Hvis du har fått innvilget permisjon fra Telenor, vil du fortsatt være medlem i TPK i permisjonstiden, etter retningslinjer fastsatt av TPK.
 • Ved utestasjonering opprettholdes medlemskapet i inntil 10 år.
 • Ved en eventuell. Førtidspensjonering, vil du bli meldt ut av ordningen.

Fripolisen er en pensjonsrettighet som kommer til utbetaling når du blir pensjonist. Den kan også inneholde uførepensjon, ektefelle og barnepensjon. Hvis du skulle bli ufør eller falle fra, vil sistnevnte pensjonsdekninger kunne komme til utbetaling.

Pensjonsoppgaven fra TPK blir sendt deg ved slutten av hvert kalenderår via Digipost. Dersom du ikke har etablert Digipost-konto, vil du få oppgaven sendt som vanlig post.

Her kan du opprette konto i Digipost

I tillegg vil du motta en kontoutskrift via Digipost i juni hvert år på fripolisene du har i TPK.

 

Har du spørsmål om dine pensjonsrettigheter i TPK, kan du sende e-post til pensjonskasse@telenor.com.

Les mer