ESG-retningslinjer for Telenor Pensjonskasse

 1. Formål
  Formålet med disse retningslinjer er å beskrive Telenor Pensjonskasses (TPK) sin tilnærming til bærekraftig investering, herunder miljø-, sosiale- og selskapsstyringsspørsmål. Betegnelsen Environmental, Social, Governance issues er innarbeidet på norsk for å omtale selskapsstyring, miljø- og sosiale hensyn, og forkortelsen ESG benyttes derfor i denne retningslinjen.

 2. Eierskap og ansvar
  Daglig leder er eier av retningslinjene og øverste ansvarlig for å sikre at retningslinjene etterleves. ESG retningslinjene er forankret i styret.

  Investeringsdirektøren er ansvarlig for at ESG retningslinjene integreres i alle investeringsanalyser, beslutningsprosesser og i TPKs eierskapsutøvelse.

 3. Overordnet målsetting
  Hovedmålsettingen for kapitalforvaltning av TPK, er å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor definerte og kjente risikorammer. TPK mener at en integrering av ESG i investerings- og beslutningsprosessen vil bidra til at den overordnede målsettingen vil kunne nås.

 4. Hvordan integrerer TPK ESG i sin investeringsvirksomhet?
  TPK skal integrere hensynet til miljø-, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring i alle våre investeringsanalyser, beslutningsprosesser og aktive eierskapsutøvelse.

  1. Investeringsbeslutning
   TPK investerer i aksjer og obligasjoner fra både børsnoterte og unoterte utstedere og i fondsandeler. ESG integreres i investeringsbeslutningen i alle aktivaklasser, men informasjonstilgangen og analysen varierer ut fra type investering. TPK vil ikke foreta en investering i aksjer eller gjeldsinstrumenter i selskaper som bryter med TPKs ESG retningslinjer. Se punktet nedenfor for nærmere presisering.

  2. Enkeltinvesteringer – aksjer og obligasjoner
   Ved investering i aksjer og obligasjoner fra unoterte utstedere er det lite offentlig tilgjengelig og standardisert informasjon om selskapets ESG-stilling. ESG vurderinger må derfor inngå i analysen av det enkelte selskapet.

   TPK vil primært søke å fremme ESG hensyn gjennom sitt eierskap, men grove brudd på ESG-retningslinjer kan få konsekvenser for TPK sitt eierskap dersom selskapet ikke viser vilje eller evne til å operere i tråd med TPK sine ESG forventninger.

   Opplistingen under er ikke uttømmende. Det kan også være andre forhold som kan være relevante i en ESG vurdering.

   TPK forventer at selskapene som et minimum:
   • Støtter og respekterer vern av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
   • Kontrollerer at selskapet ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene
   • Holder organisasjonsfriheten i hevd og sikrer at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
   • Arbeider for at alle former for tvangsarbeid avskaffes
   • Arbeider for at alle former for barnearbeid avskaffes
   • Arbeider for at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
   • Støtter en «føre var»-tilnærming til miljøutfordringer
   • Bekjemper enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser
   • Likebehandler sine aksjonærer og långivere.

  3. Fondsinvesteringer
   Ved investering i fond (både PE-, venture- og verdipapirfond) tar TPK inn ESG vurderinger i evalueringen av både fondsforvalter og fond. TPK investerer utelukkende i fond der forvalter har tilsluttet seg PRI eller tilsvarende anerkjente ESG rammeverk, eller implementert tilsvarende anerkjente tilfredsstillende internt ESG rammeverk.

  4. Eierskapsutøvelse
   TPK vil med sin størrelse ha begrenset innflytelse på de selskapene man investerer i. Likevel har man som et ønske at sitt eierskap skal bidra til å sikre økonomisk, sosial- og miljøavkastning samt bidra til god eierstyring. TPK kan opptre i gruppe sammen med andre eiere der vi har sammenfallende interesser. TPK vil også engasjere seg i utøvelse av kreditorrettigheter i tilfeller der TPK er obligasjonseier. TPK vurderer å bruke sin stemmerett på generalforsamling når vesentlig ESG saker er opp til behandling. Ved fondsinvesteringer forventer vi at forvalter stemmer for fondets aksjer.

 5. Overvåking og kontroll
  TPK skal ha interne rutiner for overvåking og kontroll av ESG-retningslinjer.

  1. Enkeltinvesteringer- aksjer og obligasjoner
   TPKs controller skal utøve overvåking og kontroll av overholdelse av ESG-retningslinjer for enkeltinvesteringer.

  2. Fondsinvesteringer
   TPKs controller skal følge opp overvåking og kontroll, men den daglige overvåkingen skal utøves av forvaltningsselskapenes egne kontrollenheter. TPK skal motta bekreftelse på gjennomførte kontroller minst årlig.

 6. Håndtering av brudd på retningslinjer
  Brudd på retningslinjer kan forekomme på ulike måter. Håndtering må vurderes utfra den enkelte situasjon som har oppstått.
  Administrasjonen vil drøfte hvorledes brudd skal håndteres med Finansutvalget. Brudd som vurderes å være av alvorlig karakter fremmes for behandling av styret.

  For TPKs utenlandske aksje- og obligasjonsinvesteringer utenfor Norden, benyttes en rekke eksterne forvaltningsmiljøer, og deres investeringsunivers består av ca. 10.000 selskaper.
  Den enkelte forvalter er pålagt å overholde kravene nevnt i pkt. 4.3.
  Ved brudd skal TPK be om forvalters redegjørelse, og på grunnlag av dette vurdere hensiktsmessig reaksjon.
  Administrasjonen vil drøfte hvorledes brudd skal håndteres med Finansutvalget. Brudd som vurderes å være av alvorlig karakter fremmes for behandling av styret.

  Alle brudd på ESG-retningslinjer skal rapporteres til styret.

Fastsatt i styremøte 22.10.2019
Sist revidert 22.10.2019