Frequently Asked Questions

eng Hva er en fripolise?

eng En fripolise er et slags verdipapir på pensjon, som kommer til utbetaling enten dersom du skulle ha rett på en uførepensjon, ved alderspensjon når du blir 67 år, eller til etterlatte ved dødsfall.


Back to Index

eng Hvorfor får jeg kontoutskrift fra Telenor Pensjonskasse hvert år?

eng

Telenor Pensjonskasse er forpliktet fra Finanstilsynet til å sende kontoutskrift, en gang årlig, til alle som har fripolise hos oss.

  • Du kan ha fripoliser her fordi du enten har jobbet i Telenor tidligere og ble ansatt før 01.01.2006, eller
  • du kan ha en fripolise på «ektefellepensjon». Dette fordi at Telenor valgte å endre den kollektive pensjonsordningen i 2006 og fjerne ektefellepensjon som en dekning i ordningen. Det ble da utstedt fripoliser på det som var opptjent av ektefellepensjon. Denne fripolisen kommer til utbetaling til gjenlevende ektefelle dersom du skulle falle fra.

Back to Index

eng Har jeg rett til uførepensjon også ved AAP (Arbeidsavklaringspenger)?

eng Ja, dersom du har et vedtak fra Nav, om Arbeidsavklaringspenger, vil du også ha krav på en pensjon herfra. Dette gjelder også om du har en fripolise med dekning for uførepensjon. Vi vil trenge et utfylt søknadsskjema og kopi av vedtaket fra Nav, gjeldende AAP (Arbeidsavklaringspenger) eller varig uførepensjon. Vi kan etterbetale for maksimalt tre år.


Back to Index

eng Jeg er ikke gift og har ingen barn, hvorfor får jeg likevel informasjon om dette på kontoutskriften eller fripolisen?

eng Siden dette er en kollektiv pensjonsordning, er den lik for alle medlemmene i ordningen. Ordningen ble i sin tid tegnet med dekning på alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. Ektefellepensjonsdekningen ble fjernet i 2006.


Back to Index