Endringer i regelverket rundt uførepensjon

På grunn av endringer i tjenestepensjonsloven som regulerer uførepensjon betalt av arbeidsgiver, har vi gjort endringer for å tilpasse pensjonsavtalen til de nye reglene. Dette betyr at uførepensjonsrettighetene vil bli overført til en fripolise. Brev er sendt ut til de som er omfattet av disse endringene.

Det er kun uførepensjonen som er endret. Øvrige dekninger (sparing til alderspensjon og eventuelt utbetaling av barnepensjon) er ikke berørt av endringen.

Utbetalingen er uendret så lenge uføregraden/inntektsevnen ikke endres og du vil fortsatt få utbetalt uførepensjon ca. 20. i hver måned.

Da uførepensjonen er overført til en fripolise vil fremtidig regulering måtte følge overskuddsdelingsbestemmelser for fripoliser.

Pensjonskassen har etablert ny uføredekning tilpasset endringen tjenestepensjonsloven.