Telenor Pensjonskasse

Telenor Pensjonskasse

Ytelsespensjon

Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.

Alle som var ansatt pr 31. desember 2005 kunne velge om de vil bytte til innskuddspensjon eller opprettholde ytelsespensjonsordningen. De som er ansatt etter 1. januar 2006, blir automatisk meldt inn i innskuddsordningen i Nordea.

Ytelsene fra TPK vil være:

 • Alderspensjon fra fylte 67 år. (66 % av pensjonsgrunnlaget på sluttidspunktet i pensjon når antatt folketrygd er medregnet). Pensjonsgrunnlaget utgjør årlig lønn begrenset oppad til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp.
 • Uførepensjon hvis du skulle bli minst 50 % ufør. Full uførepensjon utgjør:
  a) 25 % av G, likevel ikke mer enn 6 % av det enkelte Medlemmets pensjonsgrunnlag, og
  b) 3 % av det enkeltes Medlems pensjonsgrunnlag, og
  c) 66 % av den del av Medlemmets pensjonsgrunnlag som ligger mellom  6 og 12 G.
  Til uførepensjonen ytes barnetillegg for hvert barn under 18 år som Medlemmet forsørger eller plikter å forsørge. For hvert barn utgjør barnetillegget 4 % av Medlemmets pensjonsgrunnlag opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan likevel ikke overstige et beløp tilsvarende 12 % av Medlemmets pensjonsgrunnlag opp til
  6 G. Barnetillegget avkortes iht. uføregraden.
  Uførepensjonen samordnes med uførepensjon fra ander pensjonsinnretninger
 • Barnepensjon hvis du dør og etterlater deg barn under 21 år.
 • Ektefellepensjon hvis du dør og etterlater deg ektefelle (denne videreføres ikke fra 01.01.06, men det vil kunne bli utbetalt ut fra den fripolisen som var opparbeidet før dette).

Uttak

Pensjonsalderen, dvs. tidspunktet alderspensjonen vil bli utbetalt fra, er 67 år, men det er mulig å velge uttak av pensjon fra 62 år.

Man kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at dette medfører reduksjon av alderspensjonen. Dette betyr at du kan tjene så mye du ønsker ved siden av full eller delvis alderspensjon. Dette kan imidlertid ha skattemessige konsekvenser, og vi oppfordrer den enkelte til å undersøke hvordan dette vil slå ut for sin egen del.

Dersom du tar ut pensjon helt eller delvis før fylte 67 år, blir de årlige utbetalingene av alderspensjon fra folketrygden lavere enn dersom du venter til 67 år. Dette skyldes at pensjonen du har opptjent blir fordelt på flere år.

Reguleringer

Som følge av lønnsendringer vil også dine ytelser i pensjonskassen bli regulert. Endringer i Folketrygdens grunnbeløp vil også bli hensyntatt. Oppdatering av lønn kjøres årlig i medlemsregisteret. Skulle et forsikringstilfelle oppstå, vil det likevel tas hensyn til den lønnen du har på det tidspunktet en eventuell pensjon skal utbetales.

Pensjonene som er under utbetaling skal reguleres i henhold til overskuddet på pensjonistenes overskuddsfond.

Fratredelse/permisjon:

 • Hvis du slutter i Telenor, vil du bli meldt ut av TPK. Utmeldingen vil skje fra den dagen oppsigelsestiden er over.
 • Fripolisen utgjør så mange deler av årlig pensjon som opparbeidet medlemstid utgjør i forhold til total medlemstid, beregnet fra opptakstidspunktet og frem til pensjonsalder. I tillegg har du rett på en fortsettelsesforsikring. Ved utmelding vil du få et eget brev fra Telenor Pensjonskasse som omtaler dette.
 • Hvis du har fått innvilget permisjon fra Telenor, vil du fortsatt være medlem i TPK i permisjonstiden, etter retningslinjer fastsatt av TPK.
 • Ved utestasjonering opprettholdes medlemskapet i inntil 10 år.
 • Ved en eventuell. Førtidspensjonering, vil du bli meldt ut av ordningen.

Fripolisen er en pensjonsrettighet som kommer til utbetaling når du blir pensjonist. Den kan også inneholde uførepensjon, ektefelle og barnepensjon. Hvis du skulle bli ufør eller falle fra, vil sistnevnte pensjonsdekninger kunne komme til utbetaling.

Siste nyheter

25 april 2024
Ved behandling av årsresultatet for 2023 besluttet styret i Telenor Pensjonskasse å disponere deler av årsresultatet tilsvarende en pensjonsreguler...
5 februar 2024
Sammenstillingsoppgaven (tidligere lønns- og trekkoppgave) for 2023 ligger nå i Medlemsportalen – dokumentarkiv – som du finner ved å logge deg inn...
25 august 2023
De som skal få utbetaling av alderspensjon fra Telenor Pensjonskasse, har mulighet til å få et større beløp i en avgrenset tidsperiode.