Omregning av lave beløp

Omregning av lave beløp

De som skal få utbetaling av alderspensjon fra Telenor Pensjonskasse, har mulighet til å få et større beløp i en avgrenset tidsperiode.

Utbetaling av pensjon, primært fripoliser, kan bety lave utbetalinger pr år. Utbetalingen kan utgjøre mindre enn 30 % av folketrygdens grunnbeløp, G.

G pr 1.5.23 utgjør kr 118.620, hvilket betyr at 30 % av G utgjør kr 35.586.

Hittil har Telenor Pensjonskasse hatt følgende praksis:       

Medlemmene har blitt orientert om muligheten til en omregning, slik at alderspensjonen ikke blir livsvarig, men opphører etter et visst antall år. Forsikringsteknisk kontantverdi av pensjonen skal være den samme før og etter omregningen, dvs omregningen tar utgangspunkt i forventet gjenstående levetid. Det gjøres eksakt beregning på det enkelte medlem slik at årlig ytelse utgjør om lag 30 % av G. Det er også mulighet til omregning hvis årlig beløp er under 50 % av G.

Styret i Telenor Pensjonskasse besluttet 21.8.2023 at alderspensjoner med lave beløp kan omregnes uten medlemmets samtykke, slik at årlig utbetaling kan utgjøre ca 30 % av folketrygdens grunnbeløp. Omregning gjelder kun for de som starter utbetaling etter denne datoen og ikke for pensjoner hvor utbetaling allerede er påbegynt.

Medlemmene kan selv bestemme omregning hvis årlig utbetaling vil utgjøre mellom 30 % og 50 % av G.