Åpenhetsloven

Informasjon om Åpenhetsloven og aktsomhets-vurderinger

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Det er lovmessig uklart om Telenor Pensjonskasse er omfattet av Åpenhetsloven, men pensjonskassen har inntil videre valgt å følge loven i påvente av endelig avklaring.

I henhold til Åpenhetsloven skal det gjennomføres aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Aktsomhetsvurderinger skal hjelpe til med å kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller indirekte bidratt til. Dersom negative konsekvenser identifiseres må pensjonskassen iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense disse.

Aktsomhetsvurderinger i Telenor Pensjonskasse

Telenor Pensjonskasse gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen og forretningspartneres virksomhet samt i pensjonskassens investeringsporteføljer. Aktsomhetsvurderinger gjennomføres årlig og i forbindelse med nye forretningspartnere eller nye investeringer.

Telenor Pensjonskasse har en god og åpen dialog med aktuelle forretningspartnere omkring ulike etiske problemstillinger, og søker bl.a. å sikre at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på en god måte. Pensjonskassen har ikke avdekket negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i egen eller hos forretningspartneres virksomhet.

Aktsomhetsvurderinger i investeringsporteføljen gjennomføres ved å vurdere kvaliteten på selskapenes egen rapportering. Utvalget av selskapene pensjonskassen kontrollerer er risikobasert (sektorvurdering) samt vektet ut ifra eierandel i selskapet og investeringens andel av pensjonskassens portefølje.

Telenor Pensjonskasse ser på norske selskaper, og ved behov gjøres det nærmere oppfølging. Telenor Pensjonskasse har verken gjennom forvalteres aktsomhetsvurderinger eller på annet vis, blitt kjent med negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold knyttet til investeringsporteføljen.

Forretningsetikk, bærekraft og samfunnsansvar er integrert i pensjonskassens virksomhet gjennom blant annet «Retningslinjer ESG for Telenor Pensjonskasse». Pensjonskassen har en ekstern kanal for varsling for de ansatte.

Veien videre

Styret og administrasjonen i Telenor Pensjonskasse er innforstått med at arbeidet for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil kreve vedvarende innsats over tid fra en rekke aktører – herunder pensjonskassen.

Som del av en slik fortsatt innsats vil Telenor Pensjonskasse i løpet av 2024 bl.a. vurdere behovet for ytterligere interne prosedyrer og/eller retningslinjer. Alle nye forretningspartnere, og eksisterende ved revisjon av avtaler, skal akseptere og signere pensjonskassens etiske standard for forretningspartnere.

Informasjon om Pensjonskassens arbeid

Ta gjerne kontakt via Pensjonskasse@telenor.com hvis du ønsker mer informasjon om hvordan faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold håndteres.

Ved å trykke på lenken finner du signert redegjørelse

Siste nyheter

25 april 2024
Ved behandling av årsresultatet for 2023 besluttet styret i Telenor Pensjonskasse å disponere deler av årsresultatet tilsvarende en pensjonsreguler...
5 februar 2024
Sammenstillingsoppgaven (tidligere lønns- og trekkoppgave) for 2023 ligger nå i Medlemsportalen – dokumentarkiv – som du finner ved å logge deg inn...
25 august 2023
De som skal få utbetaling av alderspensjon fra Telenor Pensjonskasse, har mulighet til å få et større beløp i en avgrenset tidsperiode.