Spørsmål & Svar

Spørsmål & Svar

Lorem ipsum dolor sit amet

Hva er en fripolise?

En fripolise er et slags verdipapir på pensjon, som kommer til utbetaling enten dersom du skulle ha rett på en uførepensjon, ved alderspensjon når du blir 67 år, eller til etterlatte ved dødsfall.

Hvorfor får jeg kontoutskrift fra Telenor Pensjonskasse hvert år?

Telenor Pensjonskasse er forpliktet fra Finanstilsynet til å sende kontoutskrift, en gang årlig, til alle som har fripolise hos oss.

  • Du kan ha fripoliser her fordi du enten har jobbet i Telenor tidligere og ble ansatt før 01.01.2006, eller
  • du kan ha en fripolise på «ektefellepensjon». Dette fordi at Telenor valgte å endre den kollektive pensjonsordningen i 2006 og fjerne ektefellepensjon som en dekning i ordningen. Det ble da utstedt fripoliser på det som var opptjent av ektefellepensjon. Denne fripolisen kommer til utbetaling til gjenlevende ektefelle dersom du skulle falle fra.

Har jeg rett til uførepensjon også ved AAP (Arbeidsavklaringspenger)?

Ja, dersom du har et vedtak fra Nav, om Arbeidsavklaringspenger, vil du også ha krav på en pensjon herfra. Dette gjelder også om du har en fripolise med dekning for uførepensjon. Vi vil trenge et utfylt søknadsskjema og kopi av vedtaket fra Nav, gjeldende AAP (Arbeidsavklaringspenger) eller varig uførepensjon. Vi kan etterbetale for maksimalt tre år.

Jeg er ikke gift og har ingen barn, hvorfor får jeg likevel informasjon om dette på kontoutskriften eller fripolisen?

Siden dette er en kollektiv pensjonsordning, er den lik for alle medlemmene i ordningen. Ordningen ble i sin tid tegnet med dekning på alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. Ektefellepensjonsdekningen ble fjernet i 2006.

Siste nyheter

5 februar 2024
Sammenstillingsoppgaven (tidligere lønns- og trekkoppgave) for 2023 ligger nå i Medlemsportalen – dokumentarkiv – som du finner ved å logge deg inn...
25 august 2023
De som skal få utbetaling av alderspensjon fra Telenor Pensjonskasse, har mulighet til å få et større beløp i en avgrenset tidsperiode.
31 mai 2023
Kontoutskriften for 2022 ligger nå i Medlemsportalen – dokumentarkiv – som du finner ved å logge deg inn med BankID.