Innskuddspensjon

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon

Som ansatt i norske selskaper i Telenor blir du nå medlem av innskuddspensjonsordningen som leveres av Nordea Liv Norge A/S.

Medlemskap

Du blir med i avtalen fra ansettelsesdato hvis du er ansatt etter 1. januar 2006 i 20 % stilling eller mer, eller selv valgte overgang til innskuddspensjon i 2006.

Alderspensjon

Ordinær uttaksalder for alderspensjon er 67 år, men du kan velge å ta ut pensjonen allerede fra fylte 62 år dersom du har tilstrekkelig opptjening. Du bestemmer selv over hvor mange år pensjonen skal utbetales. Korteste utbetalingstid er 10 år, og pensjonen må minst utbetales frem til du er 77 år.

Arbeidsgiver innbetaler hvert år et innskudd til din pensjonskonto etter følgende plan:

  • 5 % av lønn mellom 0 og 7,1 G (grunnbeløp i Folketrygden) og
  • 18 % av lønn mellom 7,1 og 12 G

Det vil være summen av de månedlige innskuddene, samt avkastning på kapitalen og lengden på utbetalingsperioden som bestemmer størrelsen på din pensjon. Dersom du dør i forsikringstiden, vil den oppsparte kapitalen tilfalle dine etterlatte.

Telenor har valgt fondsbasert sparing, der hver enkelt medarbeider har mulighet til å velge fondsprofiler og dermed påvirke avkastningen.

For nærmere informasjon om din innskuddspensjon kan du logge deg på via nordealiv.no. Du kommer inn på dine personlige sider ved å bruke Bank-ID. (Bank-ID fra alle norske banker kan brukes)

Forvaltningskostnader

Telenor dekker alle kostnader og det månedlige innskuddet består av selve innskuddet og foregående måneds omkostninger.

Innskudds- og premiefritak

Innskudds- og premiefritak betyr at Nordea Liv fortsetter å betale innskuddene og premien hvis du blir ufør.

Rett til innskuddsfritak for alderspensjon inntrer etter at du har vært minst 20 % sammenhengende ervervsufør på grunn av sykdom eller ulykke i minst 12 måneder. Fritaket gjelder så lenge uførheten varer, men opphører senest ved 67 år. Ved delvis uførhet betales et forholdsmessig fritak.

Utmelding før pensjonsalder

Slutter du i Telenor før oppnådd pensjonsalder, blir du meldt ut av pensjons­ordningen. Du vil få tilbud om å fortsette forsikring – og pensjonssparing for egen regning, eller ved at ny arbeidsgiver overtar.

  • Dersom medlemstiden din i pensjonsordningen er minst 12 måneder, vil du ha eiendomsrett til oppspart kapital (i alderspensjonen). Pengene vil være bundet frem til du kan ta ut pensjon.
  • Du vil ikke få med fripolise for uførhet eller barnepensjon.

Forsikringsbevis

Hvert år vil du motta et forsikringsbevis fra Nordea Liv som inneholder informasjon om hvor mye du har oppspart til alderspensjon til nå og eventuelt hvilke andre pensjoner som er knyttet til forsikringen.

Siste nyheter

25 april 2024
Ved behandling av årsresultatet for 2023 besluttet styret i Telenor Pensjonskasse å disponere deler av årsresultatet tilsvarende en pensjonsreguler...
5 februar 2024
Sammenstillingsoppgaven (tidligere lønns- og trekkoppgave) for 2023 ligger nå i Medlemsportalen – dokumentarkiv – som du finner ved å logge deg inn...
25 august 2023
De som skal få utbetaling av alderspensjon fra Telenor Pensjonskasse, har mulighet til å få et større beløp i en avgrenset tidsperiode.