Vedtekter

Vedtekter

Vedtatt 9. juni 2021
Godkjent av Finanstilsynet 19. desember 2022
Disse selskapsvedtekter erstatter tidligere vedtekter vedtatt av Telenor Pensjonskasses styre 17. juni 2019.

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1   Firma og forretningskontor

Pensjonskassens navn er Telenor Pensjonskasse i det følgende kalt pensjonskassen.

Pensjonskassens foretaksnummer i Enhetsregisteret er 947 316 281.

Pensjonskassens forretningskontor er i Bærum.

Telenor ASA er i det følgende kalt foretaket.

§ 1-2   Rettsstilling

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring. Den er organisert som selveiende stiftelse.

Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig atskilt fra foretakets virksomhet og hefter ikke for deres forpliktelser.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

§ 1-3   Virksomhet

Pensjonskassen er opprettet av Telenor ASA for å forvalte foretakets pensjonsordning for dets og konsernforetakenes ansatte og pensjonister samt tilknyttet virksomhet. Regelverket for pensjonsordningene er fastsatt gjennom særskilt avtale mellom pensjonskassen og konsernforetakene ¹.

Pensjonskassen kan også omfatte forvaltning av pensjonsordning for andre foretak som inngår i samme konsern som foretaket (konsernforetak).

Konsernforetakene fremgår av vedlagte oversikt.

Pensjonskassens virksomhet omfatter ytelsesbasert pensjonsordning etter lov om foretakspensjon.  Den ytelsesbaserte ordningen omfatter arbeidstakere som er ansatt før

1. januar 2006 og som på dette tidspunkt valgte å videreføre sitt medlemskap i ytelsesordningen.

Pensjonskassens virksomhet innbefatter forvaltning av:

 • Alderspensjon
 • Uførepensjon
 • Etterlatteytelser til ektefelle/fraskilt ektefelle/registrert partner/samboer. (Samboer gjelder kun for en gitt gruppe tidligere ansatt i Evry Norge AS)
 • Barnepensjon
 • Fripoliser
 • Fortsettelsesforsikring ² som gir medlemmet rett til å opprettholde forsikringsdekningen

Regelverket for pensjonsordningen fastsettes ved avtale mellom pensjonskassen og enheter med pensjonsordning i pensjonskassen.

1) Lov om Foretakspensjon § 1-2 først ledd

2 ) Lov om Foretakspensjon § 4-9

Pensjonskassen omfatter også fripoliser for medlemmer opptatt i pensjonskassen før

1. januar 2003, og som tidligere har overført sine rettigheter basert på tidligere medregningsbestemmelser.

§ 1-4 Kapitalforhold

Pensjonskassen skal til enhver tid oppfylle lovgivningens kapital- og soliditetskrav¹.

Pensjonskassen kan oppta ansvarlig lånekapital. Pensjonskassen kan utstede grunnfondsbevis etter regler gitt av Kongen. Pensjonskassens grunnkapital og ansvarlige kapital kan ikke uten samtykke av Finanstilsynet settes ned eller forhøyes på annen måte enn ved fondsopplegg.

Det kan ikke innhentes ansvarlig kapital fra andre enn foretaket og konsernforetakene som pensjonskassen er opprettet for.

Kapittel 2     Pensjonskassens organer og deres oppgaver

§ 2-1   Oppnevnelse av styre

Pensjonskassens øverste organ er styret.

Styret består av syv medlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Foretaket utpeker fem av styrets medlemmer, herunder minst én representant uten tilknytning til pensjonskassen eller foretaket. Uavhengig styremedlem kan ikke ha øvrig relasjon til pensjonskassen eller enhet med pensjonsordning i pensjonskassen.

To medlemmer av styret, med personlige vararepresentanter, representerer pensjonsordningens medlemmer.

Disse utpekes av styrene i fagorganisasjonene EL og IT Forbundet, NITO, Negotia og Tekna.

Styret er selvkonstituerende og velger selv sin leder.

Styremedlemmer utpekes for tre år av gangen. Styremedlem står i vervet frem til nytt medlem er valgt.

Endring i styrets sammensetning skal meldes til Finanstilsynet.

§ 2-2   Styrets møter

Styret møter etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Styremøter skal innkalles med nødvendig frist og inneholde oversikt over saker som skal behandles. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

 1. Lov om forsikringsvirksomhet

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styret finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.  Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av styrets medlemmer er til stede, og hvorav minst tre av de tilstedeværende er oppnevnt av foretaket. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.

Det skal føres protokoll fra styrets møter. Av protokollen skal det fremgå hvilke saker som har vært til behandling og styrets vedtak, herunder eventuell dissens. Protokollen skal underskrives av styrets medlemmer, og eventuelle varamedlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§ 2-3   Firma

Styret representerer pensjonskassen utad og tegner dets firma.

Pensjonskassen forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder, eller ved underskrift av daglig leder og minst to av de øvrige styremedlemmer.

Styret kan meddele prokura.

§ 2-4   Styrets oppgaver

Styret skal lede pensjonskassens virksomhet og påse at pensjonskassens og pensjonsberettigedes interesser ivaretas på en forsvarlig måte.

Styret skal herunder:

 1. godkjenne forsikringsvilkår og avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet,
 2. forvalte pensjonskassens midler,
 3. fastsette retningslinjer for forvaltning av pensjonskassens midler,
 4. inngå eventuelle avtaler med eksterne tjenesteytere,
 5. fastsette grunnlaget for beregning av premier og avsetninger for pensjonskassen,
 6. fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen,
 7. treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikrings­tekniske oppgjør, eventuelt dekning av underskudd,
 8. fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd,
 9. ansette og avsette daglig leder, samt fastsatte lønn og annen godtgjørelse til daglig leder,
 10. sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder at det foreligger systemer for internkontroll (som også omfatter utkontrakterte oppgaver),
 11.  sørge for at oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring

Der ikke annet følger av vedtektene eller forsikringsvirksomhetsloven, gjelder aksjelovens §§ 6-12 og 6-13 så langt de passer.

§ 2-5   Vedtekter

Pensjonskassens vedtekter og endringer i disse vedtas av styret. Vedtektsendringer krever to tredjedeler flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektene og endringer av vedtektene skal godkjennes av Finansdepartementet eller av Finanstilsynet etter delegasjon, såfremt ikke lov eller forskrift angir unntak fra slik godkjennelse.

Vedtektsendringer som ikke krever offentlig godkjennelse trer i kraft fra vedtagelsen eller fra annet tidspunkt fastsatt av styret. Vedtektsendring som krever offentlig godkjennelse, trer i kraft når denne foreligger.

Enheter med pensjonsordning i pensjonskassen skal underrettes om vedtektsendringer.

§ 2-6   Daglig leder

Pensjonskassen skal ha en daglig leder. Vedkommende skal oppfylle de til enhver tid gjeldende krav til egnethet, kompetanse og vandel, og kan ikke være medlem av pensjonskassens styre. Daglig leder ansettes av pensjonskassens styre og er underlagt styrets tilsyn.

Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av pensjonskassen, og skal sørge for at gjeldende regelverk og styrets pålegg følges. Daglig leder skal sørge for at pensjonskassen har kvalifikasjoner og erfaringer påkrevet for at denne kan drives på en forsvarlig måte, og at det etableres forsvarlige styrings- og kontrollsystemer. Videre skal daglig leder sørge for at pensjonskassens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at forvaltning av aktiva samt risikostyring er ordnet på en betryggende måte. For øvrig har daglig leder de oppgaver som måtte følge av den alminnelige lovgivningen for aksjeselskap.

Daglig ledelse innbefatter ikke saker av uvanlig art eller stor betydning, så fremt annet ikke følger av særlig fullmakt. Daglig leder kan også avgjøre slike saker når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for pensjonskassen. Styret skal da snarest underrettes om avgjørelsen.

I samsvar med fullmakt, representerer daglig leder pensjonskassen utad.

Kapittel 3   Aktuar og revisor m.m.

§ 3-1    Aktuar

Styret engasjerer aktuar, godkjent av Finanstilsynet, til å foreta nødvendige forsikringstekniske beregninger og undersøkelser for pensjonskassen. Aktuaren forelegges vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art.

§ 3-2    Revisor

Pensjonskassen skal ha registrert eller statsautorisert revisor, som utpekes av styret. Revisoren kan ikke ha rettigheter i eller være styremedlem i pensjonskassen.

Revisor møter styret årlig uten at daglig ledelse er representert.

§ 3-3    Internrevisjon

Pensjonskassen skal ha uavhengig internrevisjon. Revisjonen skal kontrollere at pensjonskassen er organisert og drives forsvarlig i samsvar med gjeldende krav.

Internrevisjonen utpekes av og rapporterer til styret. Leder av internrevisjonen har møterett i styret.

Styret organiserer og fastsetter retningslinjer for internrevisjonen.

Kapittel 4    Årsoppgjør

§ 4-1   Årsregnskap og årsberetning

Innen tre måneder etter utgangen av hvert regnskapsår fastsetter styret i pensjonskassen årsregnskap for pensjonskassen. Sammen med årsregnskapet skal det avgis årsberetning om pensjonskassens virksomhet i regnskapsåret.

Fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning skal framlegges for foretaket innen tre måneder etter regnskapsårets slutt.

Årsberetningen skal omtale soliditeten, finansielle risikoer, mål, risikostyring samt øvrige krav som måtte følge av lov og forskrift.

Årsregnskap og årsberetning er offentlig tilgjengelige.

§ 4-2    Overskudd og underskudd

Avkastning ved forvaltning av kollektivporteføljen skal årlig fordeles mellom pensjonskassens kontrakter, inkludert fripoliser, i samsvar med gjeldende lovgivning. Tilsvarende gjelder overskudd på risikoresultat.

Med Finanstilsynets samtykke kan overskudd benyttes til å øke premiereserven for forsikringsforpliktelser.

Negativt resultat knyttet til administrasjon, forvaltning og forsikringsrisiko skal belastes pensjonskassens ansvarlige kapital. Tilleggsavsetninger og risikoutjevningsfond kan belastes i samsvar med gjeldende lovgivning.

Avkastning på midler i selskapsporteføljen skal årlig tilordnes pensjonskasses ansvarlige kapital.

§ 4-3   Utbytte av grunnkapital mv.

Som utbytte kan bare deles ut utbytte etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår. Pensjonskassen kan ikke utbetale utbytte dersom ansvarlig kapital derved kommer under offentlig rettslige krav.

§ 4-4    Overskudd tilordnet fripoliser

Pensjonskassen har rett til inntil 20 prosent av overskudd på avkastningsresultatet tilordnet fripolisekontrakter. Pensjonskassen har anledning til å gjøre fradrag for andel av negativt risikoresultat.

Kapittel 5      Informasjon

§ 5-1   Informasjon ¹

Pensjonskassens medlemmer, herunder pensjonister, skal underrettes om regelverket for egen pensjonsordning og om endringer i dette av betydning. De skal også orienteres om pensjons­kassens investeringsstrategi og endringer i denne av betydning.

Medlemmene, herunder pensjonistene, skal hvert år motta oppgave med informasjon om nivået på sine opptjente pensjonsrettigheter. På anmodning skal medlemmene også få tilsendt pensjonskassens årsregnskap og årsberetning.

Rettighetshavere skal motta informasjon for det tilfellet at pensjonskassen besluttes fusjonert, fisjonert, bragt til opphør eller avviklet.

Kapittel 6     Sammenslåing, deling, opphør og avvikling

§ 6-1    Beslutning om fusjon, fisjon, opphør og avvikling ²

Avgjørelse om fusjon, fisjon, opphør og avvikling treffes av pensjonskassens styre, med samme flertallskrav som for vedtektsendringer. Slik beslutning forutsetter etterfølgende tillatelse fra Finansdepartementet. Enheter med pensjonsordning i pensjonskassen skal underrettes om vedtaket.

Fusjon, fisjon, opphør og avvikling av pensjonskassen må skje i samsvar med gjeldende lovgivning.

§ 6-2    Pensjonskassens egenkapital

Pensjonskassen skal ha forsvarlig egenkapital i samsvar med gjeldende lovgivning.

Ved avvikling av pensjonskassen skal innskutt og opptjent egenkapital etter sluttregnskapet overføres til innskyterne av innskutt egenkapital. Overførselen er betinget av Finanstilsynets godkjennelse av sluttregnskapet.

Ved utskillelse av vesentlig del eller deler av forsikringsporteføljen som følge av uttreden av enheter med pensjonsordning i pensjonskassen, skal det innenfor lovverkets rammer avtales mellom enhetene om og hvorledes pensjonskassens egenkapital skal fordeles.  Finanstilsynets godkjennelse er påkrevet. Pensjonskassens styre kan beslutte tilbakebetaling av ansvarlig lån eller deler av innskutt egenkapital. Slik tilbakeføring forutsetter samtykke fra Finanstilsynet.

 1. Forsikringsvirksomhetsloven § 2-7 med tilhørende forskrifter.
 2. Lov om foretakspensjon kap 13 og 1

Vedtektene er godkjent av Telenor Pensjonskasses styre
Fornebu, 9. juni 2021

Per Hajem Bjørn, styrets leder
Magnus Kopperud, styrets nestleder
Nils Flaaten
Maria Sogn Skeie
Øystein Solberg
Janne Korsvold
Anne Aanensen
Harald Stavn
Hege Ottesen
Jone Eileraas
Kjetil Korshavn, Daglig leder


OVERSIKT OVER KONSERNFORETAKENE:
TELENOR ASA
TELENOR DIGITAL AS
REAL ESTATE ASTELENOR FORSIKRING AS
TELENOR GO Private Ltd
TELENOR GLOBAL SERVICES AS
TELENOR GLOBAL SHARED SERVICES AS
TELENOR INFRA AS
TELENOR MARITIME AS
TELENOR NORGE AS
TELENOR PENSJONSKASSE
TELENOR SATTELITE AS
TELENOR SVALBARD AS
CANAL DIGITAL AS (ALLENTE AB)
MARLINK AS
TELWAY AS
TELLU IOT ASEndringshistorikk


Fastsatt første gang av styret Før 2013
Revidert og besluttet av styret 20.03.2013
Revidert og besluttet av styret 12.05.2015
Revidert og besluttet av styret 29.03.2017
Revidert og besluttet av styret 17.06.2019

Siste nyheter

25 april 2024
Ved behandling av årsresultatet for 2023 besluttet styret i Telenor Pensjonskasse å disponere deler av årsresultatet tilsvarende en pensjonsreguler...
5 februar 2024
Sammenstillingsoppgaven (tidligere lønns- og trekkoppgave) for 2023 ligger nå i Medlemsportalen – dokumentarkiv – som du finner ved å logge deg inn...
25 august 2023
De som skal få utbetaling av alderspensjon fra Telenor Pensjonskasse, har mulighet til å få et større beløp i en avgrenset tidsperiode.