Kontoutskrift fripoliser 2020

Utsnitt av brev.

Kontoutskriften for 2020 ligger nå i Telenor Pensjonskasses medlemsportal – dokumentarkiv – som du finner ved å gå inn på www.telenorpensjon.no. Du logger deg inn i medlemsportalen med BankID.

Det er viktig at du registrerer mailadresse og telefonnummer i medlemsportalen. Dette for at vi i fremtiden skal kunne sende deg viktig informasjon direkte på mail eller via sms.

Det kan være flere årsaker til at det er utstedt en fripolise i Telenor Pensjonskasse:
– Fripolise på ektefellepensjon
– Fripolise på uførepensjon
– Flyttet fripoliser fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser
– Fripolise fordi du har sluttet i Telenor
– Mottar etterlattepensjon fra en fripolise

Har du spørsmål om kontoutskriften, kan du sende det på mail til: pensjonskasse@telenor.com.

Du finner også en oversikt over dine fripoliser i Telenor Pensjonskasse, og evt. andre fripoliser, på nettsiden www.norskpensjon.no.


FORKLARING TIL POSTENE I KONTOUTSKRIFTEN

Hva er en fripolise:
Bevis for en pensjonsrettighet fra en ytelsesordning som du fikk da du sluttet i bedriften eller når bedriften avviklet eller endret pensjonsordningen. Kan også utstedes hvis det er en endring i produktet.

Pensjonsbeløp:
Årlige sikrede pensjonsbeløp er de årlige pensjonsbeløp som gjelder for fripolisen.

En alderspensjon utbetales vanligvis fra du er 67 år og så lenge du lever. Du vil kunne ha rett til å starte uttak av denne fra du fyller 62 år eller senere, men da vil årlig pensjon bli lavere enn det som er oppgitt fra fylte 67 år. Ta kontakt med Telenor Pensjonskasse pensjonskasse@telenor.com så kan vi beregne dette for deg.

Uførepensjon vil kunne utbetales dersom du skulle få et vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Beløpet utbetales i tilfelle fra vedtaksdato og frem til pensjonsalder, dog ikke lenger enn vedtaket gjelder.

Barnepensjon utbetales hvis medlemmet dør og etterlater seg barn under 21 år.

Ektefellepensjon utbetales hvis medlemmet dør og etterlater seg ektefelle/registrert partner. Fraskilt ektefelle vil også kunne ha rett til pensjon dersom kravene er oppfylt jf. Ekteskaps-loven. Det vil i tilfelle bli en fordeling av pensjonen mellom siste ektefelle og fraskilte ektefelle.

Vanligvis utbetales alderspensjon og ektefellepensjon så lenge vedkommende lever, men hvis det årlige beløpet er lavt, vil vi kunne omregne pensjonen slik at det blir et større beløp en kortere periode.

Forsikringskapital:
Premiereserve er penger (forsikringsmessig avsetning) som skal dekke fremtidige pensjonsutbetalinger og omkostninger.
Tilleggsavsetninger er penger som settes til side for å sikre garantert avkastning på medlemmets pensjonsmidler. Garantert avkastning er en rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for pensjonen som skal utbetales. Pensjonskassen må tilføre den garanterte avkastningen hvert år for å sikre avtalt pensjon.

Kontooversikt for premiereserve:
1 Saldoen (forsikringstekniske avsetninger) på fripolisen kan i henhold til skatteregler kun benyttes til pensjonsformål, og kan ikke flyttes til andre typer spare- eller pensjonsordninger. Det er ikke mulig å få fripolisens samlede verdi (premiereserven) utbetalt som en engangssum.

3 Styrking av premiereserven.

4 Garantert avkastning blir tilført fripolisens premiereserve uansett hvilken bokført avkastning pensjonskassen oppnår.

7 Administrasjons- og forvaltningskostnader er beregnet å skulle dekke årets faktiske kostnader for forsikringen.

8 Faktisk kostnad for forsikringsrisiko er den del av saldo som avsettes til eventuelle fremtidige utbetalinger til etterlatte og/eller uførepensjon. I utbetalingsperioden tilføres det årlig midler for å sikre videre utbetalinger.

9 Utbetalinger utgjør samlede pensjonsutbetalinger i året.

10 Endringer i premiereserve er beløp som overføres til/fra fripolisen ved inntrufne forsikringstilfeller som f.eks. overgang til uførepensjon, endring av uføregrad eller til nye etterlattepensjonister.

Tilleggsopplysninger:
17 Andel av pensjonskassens kursreguleringsfond utgjør eventuell andel av kollektivporteføljens kursreserve som vil inngå som del av flytteverdien dersom forsikringskontrakten flyttes til annet forsikringsforetak. Kursreservens størrelse endres gjennom året som følge av endring i markedsverdien på finansielle omløpsmidler. Urealisert gevinst oppstår når markedsverdi er høyere enn anskaffelsesverdi.