REGULERING AV PENSJONER FRA TELENOR PENSJONSKASSE I 2020

Publisert 13.11.2020

Denne informasjonen gjelder ikke deg som mottar pensjon fra en fripolise.

Telenor konsernet («Sponsor») har i mange år bidratt med ekstra midler til pensjoner under utbetaling i Telenor Pensjonskasse («TPK»).

For å sikre TPKs evne til selvstendig pensjonsregulering, uten årlig tilskudd fra Sponsor, ble det i 2019 foretatt beregninger av nødvendig soliditet i TPK. Arbeidet konkluderte med at TPK trengte en styrking av solvenskapitalen for å sikre grunnlaget for selvstendig pensjonsregulering i TPK.

Med bakgrunn i nevnte arbeid, valgte Sponsor å yte et betydelig bidrag til TPK, våren 2020.  

Den ekstraordinære situasjonen i finansmarkedene i februar og mars 2020 innebar at TPKs styre ved fastsettelsen av årsoppgjørsdisponeringen for 2019 (i møtet 26. mars 2020) ikke kunne forsvare å disponere midler til pensjonsregulering i 2020. Dette ble orientert om i brev om regulering av pensjoner fra juli 2020.

Med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen har konsernledelsen i Telenor derfor besluttet å yte et enkeltstående tilskudd til TPK, slik at det kan gis en pensjonsregulering på 0,74 % i 2020. Sponsors bidrag sikrer at pensjonistene i TPK får en like god utvikling i pensjonen som pensjoner under utbetaling fra folketrygden, i et meget utfordrende år.

Sponsors kapitaltilskudd i 2020 ble gitt med det formål at TPK skal være selvgående med pensjonsreguleringer fra og med 2020 og fremover. Når man likevel har tatt beslutningen om å yte tilskudd til pensjonsregulering i 2020, så endrer ikke dette hensikten bak kapitaltilskuddet. Årets tilleggspremie/tilskudd må sees med bakgrunn i den spesielle situasjon som Covid-19 pandemien har utløst.

Reguleringen på 0,74 % vil iverksettes fra 20. november 2020, med etterbetaling fra 1. mai 2020.

Dersom du har spørsmål om din pensjon, kan det rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse, tlf. 810 77 000 eller sende mail til pensjonskasse@telenor.com.

13.11.20 sendes det mail med denne informasjonen til de TPK har registrert mailadresse til. De øvrige mottar brev.