Filters

 

Kategorier
Søk

Regulering av pensjoner fra Telenor Pensjonskasse pr mai 2024

Regulering av pensjoner fra Telenor Pensjonskasse pr mai 2024

Ved behandling av årsresultatet for 2023 besluttet styret i Telenor Pensjonskasse å disponere deler av årsresultatet tilsvarende en pensjonsregulering på 5,54 %. Pensjonsreguleringen innebærer full opprettholdelse av pensjonistenes kjøpekraft.

Pensjonsreguleringen gjelder fra 1. mai 2024, og det oppregulerte beløp utbetales 16. mai 2024.

Reguleringen gjelder for deg som var pensjonist pr 31.desember 2023, eller som er etterlatt etter en som var pensjonist pr denne dato. Første mulige regulering er pr 1. mai året etter at man har blitt pensjonist.

Fripoliser
Fripolisene vil bli regulert i juni med virkning fra 1.1.2024. Pensjonsreguleringen nevnt over gjelder ikke fripolisene da disse reguleres individuelt.

Kontoutskriften, som viser økning i pensjon, vil bli tilgjengelig i Medlemsportalen innen utløpet av mai.

De som mottar pensjon kun fra Statens Pensjonskasse vil få informasjon om regulering fra Nav.

Du kan lese mer om pensjon på www.telenorpensjon.no

Dersom du har du spørsmål, send det til pensjonskasse@telenor.com og vi svarer deg i løpet av kort tid.

Omregning av lave beløp

Omregning av lave beløp

De som skal få utbetaling av alderspensjon fra Telenor Pensjonskasse, har mulighet til å få et større beløp i en avgrenset tidsperiode.

Utbetaling av pensjon, primært fripoliser, kan bety lave utbetalinger pr år. Utbetalingen kan utgjøre mindre enn 30 % av folketrygdens grunnbeløp, G.

G pr 1.5.23 utgjør kr 118.620, hvilket betyr at 30 % av G utgjør kr 35.586.

Hittil har Telenor Pensjonskasse hatt følgende praksis:       

Medlemmene har blitt orientert om muligheten til en omregning, slik at alderspensjonen ikke blir livsvarig, men opphører etter et visst antall år. Forsikringsteknisk kontantverdi av pensjonen skal være den samme før og etter omregningen, dvs omregningen tar utgangspunkt i forventet gjenstående levetid. Det gjøres eksakt beregning på det enkelte medlem slik at årlig ytelse utgjør om lag 30 % av G. Det er også mulighet til omregning hvis årlig beløp er under 50 % av G.

Styret i Telenor Pensjonskasse besluttet 21.8.2023 at alderspensjoner med lave beløp kan omregnes uten medlemmets samtykke, slik at årlig utbetaling kan utgjøre ca 30 % av folketrygdens grunnbeløp. Omregning gjelder kun for de som starter utbetaling etter denne datoen og ikke for pensjoner hvor utbetaling allerede er påbegynt.

Medlemmene kan selv bestemme omregning hvis årlig utbetaling vil utgjøre mellom 30 % og 50 % av G.

REGULERING AV PENSJONER FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR 1.MAI 2023

REGULERING AV PENSJONER FRA TELENOR PENSJONSKASSE PR 1.MAI 2023

I henhold til de gjeldende regler for private pensjonskasser, skal midler som hvert år tilføres pensjonistenes overskuddsfond benyttes til regulering av løpende pensjoner.

På tross av en særdeles turbulent periode i finansmarkedene i 2022, der Telenor Pensjonskasses verdijusterte avkastning var på minus 4,6 % av gjennomsnittlig forvaltet investeringskapital, har Pensjonskassens styre likevel besluttet å disponere deler av årsresultatet for 2022 til pensjonistenes overskuddsfond.

Basert på styrets beslutning gir Pensjonskassens resultat for regnskapsåret 2022 grunnlag for en pensjonsregulering på 4 %.

Reguleringen gjelder for deg som var pensjonist pr 31.12.2022, eller som er etterlatt etter en som var pensjonist pr denne dato. Første mulige regulering er pr 1.mai året etter at man har blitt pensjonist. Pensjonen som utbetales 19.05.2023, inkluderer regulering pr 01.05.2023.

Dette gjelder ikke de som har pensjon etter fripolise. De vil motta egen kontoutskrift ultimo mai. Denne vil vise hva pensjonen øker med fra 1. januar 2023. Nye pensjonsbeløp og etterbetaling vil komme i juni.

De som mottar pensjon kun fra Statens Pensjonskasse vil få informasjon om regulering fra Nav.

Eventuelle spørsmål kan rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse,
tlf. 810 77 000.

Publisert 8. mai 2023, 13.42

REGULERING AV PENSJONER FRA TELENOR PENSJONSKASSE I 2020

REGULERING AV PENSJONER FRA TELENOR PENSJONSKASSE I 2020

Publisert 13.11.2020

Denne informasjonen gjelder ikke deg som mottar pensjon fra en fripolise.

Telenor konsernet («Sponsor») har i mange år bidratt med ekstra midler til pensjoner under utbetaling i Telenor Pensjonskasse («TPK»).