Personvernerklæring

Personvernerklæring
Personvern – behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av dine personopplysninger.

Telenor Pensjonskasse, ved daglig leder Kjetil Korshavn, er behandlingsansvarlig for pensjonskassens behandling av personopplysninger.

I dette dokumentet presenteres informasjon om hvordan pensjonskassen samler inn og bruker personopplysninger.

Databehandlere
Pensjonskassen har inngått avtaler med underleverandører som vil kunne ha behov for opplysninger om deg. Disse omtales som databehandlere.

Våre underleverandører behandler dine opplysninger på vegne av pensjonskassen og vil ikke kunne bruke opplysningene for andre formål. Når vi deler opplysninger med våre underleverandører, regnes dette ikke som utlevering av personopplysninger, og denne delingen av opplysninger reguleres av databehandleravtaler. Våre underleverandører har taushetsplikt om opplysningene.

Pensjonskassen benytter gjennom våre leverandører også underleverandører som utvikler IT-løsninger utenfor EU/EØS. For å sikre forsvarlig behandling av personopplysninger er det inngått avtaler i samsvar med EUs standardkontrakter for databehandlere som behandler personopplysninger i tredjeland. Disse avtalene meldes til Datatilsynet.

Formålet med behandlingen av personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, inntektsopplysninger og lignende.

Du har gjennom avtale med din arbeidsgiver rett og plikt til å være medlem av pensjonskassen. Personopplysninger er nødvendige for at pensjonskassen skal kunne oppfylle forpliktelser overfor deg som medlem av pensjonsordningen, informere deg om de tjenestene du mottar og rettighetene du har hos oss samt kunne gi deg god kundebetjening. Vi behandler også opplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler pensjonskassen etter lovgivningen. I noen tilfeller vil vi også kunne behandle opplysninger knyttet til dine nærmeste familiemedlemmer. Dette er aktuelt i forhold til etterlatte-ytelser.

I pensjonskassen skjer ingen automatiserte avgjørelser, det vil si avgjørelser som utelukkende baseres på maskinell behandling. Pensjonskassen bruker heller ikke personopplysninger til markedsføring eller profilering.

Innhenting av personopplysninger
Pensjonskassen vil i mange tilfeller innhente personopplysningene direkte fra deg. Det gjelder for eksempel når du søker om pensjon. Du har ingen plikt til å gi disse opplysningene, men uten disse opplysningene kan vi ikke gjennomføre behandlingen av saken og du kan miste dine rettigheter.
Pensjonskassen innhenter også opplysninger fra andre, herunder:
– Din arbeidsgiver for opplysninger om navn, adresse, lønn og stillingsstørrelse for å registrere og kontinuerlig oppdatere din pensjonsopptjening
– NAV for å simulere forventet pensjonsutbetaling dersom du ber om det
– Andre pensjonsleverandører for opplysninger om pensjonsrettigheter du har opptjent hos disse, for å beregne din samlede pensjon korrekt
– Din behandlere for helseopplysninger etter skriftlig fullmakt fra deg for å vurdere søknad om uførepensjon
– Skatteetaten for skatteopplysninger for å sikre korrekt skattetrekk
– Folkeregisteret for innhenting av adresseopplysninger for å sikre at viktig informasjon om forsikringsforholdet kommer frem til deg (+leve-erklæring)

Utlevering av personopplysninger
Pensjonskassen utleverer personopplysninger til:
– Din arbeidsgiver om forsikringspremie som er innbetalt for deg og opplysninger om pensjonsytelser, pensjoneringstidspunkt, opptjeningstid mv.
– Andre pensjonsleverandører om navn, fødselsnummer, opptjeningstid, innbetalt premie mv. for å sikre beregning av riktig pensjon og for å flytte medlemskapet ditt dersom arbeidsgiver velger en annen tjenestepensjonsleverandør
– Skatteetaten for å innberette om pensjonsutbetalinger
– NAV for opplysninger for å sikre korrekt beregning av din pensjon
– Norsk Pensjon om dine pensjonsrettigheter, slik at du kan gå inn på Norsk Pensjons portal og finne en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og etter individuelle avtaler
– Domstolene dersom du anker over en avgjørelse som pensjonskassen har truffet vedrørende dine pensjonsrettigheter
– Offentlig myndighet om rettslig pålegg / hjemmel for slik utlevering
– Til privat tjenestepensjonsordning for korrekt premieberegning etter tjenestepensjonsloven kapittel 8

Taushetsplikt
Pensjonskassen har taushetsplikt om dine personopplysninger. Taushetsplikten innebærer at opplysninger ikke kan utleveres til andre med mindre du samtykker til det eller lovhjemmel opphever taushetsplikten.

Et samtykke skal være uttrykkelig, frivillig og informert, slik at du forstår hvilke opplysninger det gjelder og hvem opplysningene utleveres til. Personopplysninger kan ellers utleveres til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av bestemmelser i lov.

Dine rettigheter – rett til innsyn, retting og sletting
Du har rett til å få informasjon om vår behandling personopplysninger. Videre har du rett til innsyn i opplysninger om deg, og du kan kreve disse rettet dersom disse er uriktige eller ufullstendige. Opplysninger som er unødvendige kan du kreve å få slettet.

Dersom du ønsker nærmere informasjon om vår behandling av opplysninger om deg, bes du ta kontakt med pensjonskassen. Da kan du få svar på dine spørsmål, og eventuell bistand med å be om innsyn. Begjæringer om innsyn må gis skriftlig. Vi vil deretter svare så snart som mulig, og senest 30 dager etter at vi har mottatt ditt krav. Hvis særlige forhold gjør det umulig for oss å svare innen 30 dager, vil vi sende et foreløpig svar med en begrunnelse for forsinkelsen og med informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar. Vi tar ikke betalt for å behandle krav om innsyn.

Pensjonskassen vil slette de registrerte opplysningene når vi ikke lenger har bruk for dem for å oppfylle formålet som gjorde at disse opprinnelig ble innhentet. Vi vil normalt oppbevare opplysningene så lenge dine rettigheter i pensjonsordningen består. I tillegg oppbevarer vi opplysninger for å beregne riktige premier, forsikringstekniske avsetninger og riktige fremtidige pensjonsytelser. Opplysninger som vi etter lov er pålagt å oppbevare, for eksempel i medhold av regnskapslovgivningen, vil ikke slettes før de lovpålagte oppbevaringsfristene er utløpt.

Sikkerhet
Pensjonskassen har iverksatt tiltak for å beskytte opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller endring og ulovlig ødeleggelse. Pensjonskassen har begrenset tilgangen til opplysningene vi samler inn om deg, eksemplifisert med at bare de som trenger opplysningene for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver har tilgang til dem.

Klage til Datatilsynet
Dersom du mener at pensjonskassen behandler personopplysningene dine i strid med regelverket, så ber vi deg om å kontakte oss. Du kan også klage til Datatilsynet; datatilsynet.no.

Les mer

Personvernerklæring

Personvernerklæring
Personvern – behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av dine personopplysninger.

Telenor Pensjonskasse, ved daglig leder Kjetil Korshavn, er behandlingsansvarlig for pensjonskassens behandling av personopplysninger.

I dette dokumentet presenteres informasjon om hvordan pensjonskassen samler inn og bruker personopplysninger.

Databehandlere
Pensjonskassen har inngått avtaler med underleverandører som vil kunne ha behov for opplysninger om deg. Disse omtales som databehandlere.

Våre underleverandører behandler dine opplysninger på vegne av pensjonskassen og vil ikke kunne bruke opplysningene for andre formål. Når vi deler opplysninger med våre underleverandører, regnes dette ikke som utlevering av personopplysninger, og denne delingen av opplysninger reguleres av databehandleravtaler. Våre underleverandører har taushetsplikt om opplysningene.

Pensjonskassen benytter gjennom våre leverandører også underleverandører som utvikler IT-løsninger utenfor EU/EØS. For å sikre forsvarlig behandling av personopplysninger er det inngått avtaler i samsvar med EUs standardkontrakter for databehandlere som behandler personopplysninger i tredjeland. Disse avtalene meldes til Datatilsynet.

Formålet med behandlingen av personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, inntektsopplysninger og lignende.

Du har gjennom avtale med din arbeidsgiver rett og plikt til å være medlem av pensjonskassen. Personopplysninger er nødvendige for at pensjonskassen skal kunne oppfylle forpliktelser overfor deg som medlem av pensjonsordningen, informere deg om de tjenestene du mottar og rettighetene du har hos oss samt kunne gi deg god kundebetjening. Vi behandler også opplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler pensjonskassen etter lovgivningen. I noen tilfeller vil vi også kunne behandle opplysninger knyttet til dine nærmeste familiemedlemmer. Dette er aktuelt i forhold til etterlatte-ytelser.

I pensjonskassen skjer ingen automatiserte avgjørelser, det vil si avgjørelser som utelukkende baseres på maskinell behandling. Pensjonskassen bruker heller ikke personopplysninger til markedsføring eller profilering.

Innhenting av personopplysninger
Pensjonskassen vil i mange tilfeller innhente personopplysningene direkte fra deg. Det gjelder for eksempel når du søker om pensjon. Du har ingen plikt til å gi disse opplysningene, men uten disse opplysningene kan vi ikke gjennomføre behandlingen av saken og du kan miste dine rettigheter.
Pensjonskassen innhenter også opplysninger fra andre, herunder:
– Din arbeidsgiver for opplysninger om navn, adresse, lønn og stillingsstørrelse for å registrere og kontinuerlig oppdatere din pensjonsopptjening
– NAV for å simulere forventet pensjonsutbetaling dersom du ber om det
– Andre pensjonsleverandører for opplysninger om pensjonsrettigheter du har opptjent hos disse, for å beregne din samlede pensjon korrekt
– Din behandlere for helseopplysninger etter skriftlig fullmakt fra deg for å vurdere søknad om uførepensjon
– Skatteetaten for skatteopplysninger for å sikre korrekt skattetrekk
– Folkeregisteret for innhenting av adresseopplysninger for å sikre at viktig informasjon om forsikringsforholdet kommer frem til deg (+leve-erklæring)

Utlevering av personopplysninger
Pensjonskassen utleverer personopplysninger til:
– Din arbeidsgiver om forsikringspremie som er innbetalt for deg og opplysninger om pensjonsytelser, pensjoneringstidspunkt, opptjeningstid mv.
– Andre pensjonsleverandører om navn, fødselsnummer, opptjeningstid, innbetalt premie mv. for å sikre beregning av riktig pensjon og for å flytte medlemskapet ditt dersom arbeidsgiver velger en annen tjenestepensjonsleverandør
– Skatteetaten for å innberette om pensjonsutbetalinger
– NAV for opplysninger for å sikre korrekt beregning av din pensjon
– Norsk Pensjon om dine pensjonsrettigheter, slik at du kan gå inn på Norsk Pensjons portal og finne en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og etter individuelle avtaler
– Domstolene dersom du anker over en avgjørelse som pensjonskassen har truffet vedrørende dine pensjonsrettigheter
– Offentlig myndighet om rettslig pålegg / hjemmel for slik utlevering
– Til privat tjenestepensjonsordning for korrekt premieberegning etter tjenestepensjonsloven kapittel 8

Taushetsplikt
Pensjonskassen har taushetsplikt om dine personopplysninger. Taushetsplikten innebærer at opplysninger ikke kan utleveres til andre med mindre du samtykker til det eller lovhjemmel opphever taushetsplikten.

Et samtykke skal være uttrykkelig, frivillig og informert, slik at du forstår hvilke opplysninger det gjelder og hvem opplysningene utleveres til. Personopplysninger kan ellers utleveres til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av bestemmelser i lov.

Dine rettigheter – rett til innsyn, retting og sletting
Du har rett til å få informasjon om vår behandling personopplysninger. Videre har du rett til innsyn i opplysninger om deg, og du kan kreve disse rettet dersom disse er uriktige eller ufullstendige. Opplysninger som er unødvendige kan du kreve å få slettet.

Dersom du ønsker nærmere informasjon om vår behandling av opplysninger om deg, bes du ta kontakt med pensjonskassen. Da kan du få svar på dine spørsmål, og eventuell bistand med å be om innsyn. Begjæringer om innsyn må gis skriftlig. Vi vil deretter svare så snart som mulig, og senest 30 dager etter at vi har mottatt ditt krav. Hvis særlige forhold gjør det umulig for oss å svare innen 30 dager, vil vi sende et foreløpig svar med en begrunnelse for forsinkelsen og med informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar. Vi tar ikke betalt for å behandle krav om innsyn.

Pensjonskassen vil slette de registrerte opplysningene når vi ikke lenger har bruk for dem for å oppfylle formålet som gjorde at disse opprinnelig ble innhentet. Vi vil normalt oppbevare opplysningene så lenge dine rettigheter i pensjonsordningen består. I tillegg oppbevarer vi opplysninger for å beregne riktige premier, forsikringstekniske avsetninger og riktige fremtidige pensjonsytelser. Opplysninger som vi etter lov er pålagt å oppbevare, for eksempel i medhold av regnskapslovgivningen, vil ikke slettes før de lovpålagte oppbevaringsfristene er utløpt.

Sikkerhet
Pensjonskassen har iverksatt tiltak for å beskytte opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller endring og ulovlig ødeleggelse. Pensjonskassen har begrenset tilgangen til opplysningene vi samler inn om deg, eksemplifisert med at bare de som trenger opplysningene for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver har tilgang til dem.

Klage til Datatilsynet
Dersom du mener at pensjonskassen behandler personopplysningene dine i strid med regelverket, så ber vi deg om å kontakte oss. Du kan også klage til Datatilsynet; datatilsynet.no.

Les mer

ESG-retningslinjer for Telenor Pensjonskasse

 1. Formål
  Formålet med disse retningslinjer er å beskrive Telenor Pensjonskasses (TPK) sin tilnærming til bærekraftig investering, herunder miljø-, sosiale- og selskapsstyringsspørsmål. Betegnelsen Environmental, Social, Governance issues er innarbeidet på norsk for å omtale selskapsstyring, miljø- og sosiale hensyn, og forkortelsen ESG benyttes derfor i denne retningslinjen.

 2. Eierskap og ansvar
  Daglig leder er eier av retningslinjene og øverste ansvarlig for å sikre at retningslinjene etterleves. ESG retningslinjene er forankret i styret.

  Investeringsdirektøren er ansvarlig for at ESG retningslinjene integreres i alle investeringsanalyser, beslutningsprosesser og i TPKs eierskapsutøvelse.

 3. Overordnet målsetting
  Hovedmålsettingen for kapitalforvaltning av TPK, er å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor definerte og kjente risikorammer. TPK mener at en integrering av ESG i investerings- og beslutningsprosessen vil bidra til at den overordnede målsettingen vil kunne nås.

 4. Hvordan integrerer TPK ESG i sin investeringsvirksomhet?
  TPK skal integrere hensynet til miljø-, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring i alle våre investeringsanalyser, beslutningsprosesser og aktive eierskapsutøvelse.

  1. Investeringsbeslutning
   TPK investerer i aksjer og obligasjoner fra både børsnoterte og unoterte utstedere og i fondsandeler. ESG integreres i investeringsbeslutningen i alle aktivaklasser, men informasjonstilgangen og analysen varierer ut fra type investering. TPK vil ikke foreta en investering i aksjer eller gjeldsinstrumenter i selskaper som bryter med TPKs ESG retningslinjer. Se punktet nedenfor for nærmere presisering.

  2. Enkeltinvesteringer – aksjer og obligasjoner
   Ved investering i aksjer og obligasjoner fra unoterte utstedere er det lite offentlig tilgjengelig og standardisert informasjon om selskapets ESG-stilling. ESG vurderinger må derfor inngå i analysen av det enkelte selskapet.

   TPK vil primært søke å fremme ESG hensyn gjennom sitt eierskap, men grove brudd på ESG-retningslinjer kan få konsekvenser for TPK sitt eierskap dersom selskapet ikke viser vilje eller evne til å operere i tråd med TPK sine ESG forventninger.

   Opplistingen under er ikke uttømmende. Det kan også være andre forhold som kan være relevante i en ESG vurdering.

   TPK forventer at selskapene som et minimum:
   • Støtter og respekterer vern av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
   • Kontrollerer at selskapet ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene
   • Holder organisasjonsfriheten i hevd og sikrer at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
   • Arbeider for at alle former for tvangsarbeid avskaffes
   • Arbeider for at alle former for barnearbeid avskaffes
   • Arbeider for at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
   • Støtter en «føre var»-tilnærming til miljøutfordringer
   • Bekjemper enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser
   • Likebehandler sine aksjonærer og långivere.

  3. Fondsinvesteringer
   Ved investering i fond (både PE-, venture- og verdipapirfond) tar TPK inn ESG vurderinger i evalueringen av både fondsforvalter og fond. TPK investerer utelukkende i fond der forvalter har tilsluttet seg PRI eller tilsvarende anerkjente ESG rammeverk, eller implementert tilsvarende anerkjente tilfredsstillende internt ESG rammeverk.

  4. Eierskapsutøvelse
   TPK vil med sin størrelse ha begrenset innflytelse på de selskapene man investerer i. Likevel har man som et ønske at sitt eierskap skal bidra til å sikre økonomisk, sosial- og miljøavkastning samt bidra til god eierstyring. TPK kan opptre i gruppe sammen med andre eiere der vi har sammenfallende interesser. TPK vil også engasjere seg i utøvelse av kreditorrettigheter i tilfeller der TPK er obligasjonseier. TPK vurderer å bruke sin stemmerett på generalforsamling når vesentlig ESG saker er opp til behandling. Ved fondsinvesteringer forventer vi at forvalter stemmer for fondets aksjer.

 5. Overvåking og kontroll
  TPK skal ha interne rutiner for overvåking og kontroll av ESG-retningslinjer.

  1. Enkeltinvesteringer- aksjer og obligasjoner
   TPKs controller skal utøve overvåking og kontroll av overholdelse av ESG-retningslinjer for enkeltinvesteringer.

  2. Fondsinvesteringer
   TPKs controller skal følge opp overvåking og kontroll, men den daglige overvåkingen skal utøves av forvaltningsselskapenes egne kontrollenheter. TPK skal motta bekreftelse på gjennomførte kontroller minst årlig.

 6. Håndtering av brudd på retningslinjer
  Brudd på retningslinjer kan forekomme på ulike måter. Håndtering må vurderes utfra den enkelte situasjon som har oppstått.
  Administrasjonen vil drøfte hvorledes brudd skal håndteres med Finansutvalget. Brudd som vurderes å være av alvorlig karakter fremmes for behandling av styret.

  For TPKs utenlandske aksje- og obligasjonsinvesteringer utenfor Norden, benyttes en rekke eksterne forvaltningsmiljøer, og deres investeringsunivers består av ca. 10.000 selskaper.
  Den enkelte forvalter er pålagt å overholde kravene nevnt i pkt. 4.3.
  Ved brudd skal TPK be om forvalters redegjørelse, og på grunnlag av dette vurdere hensiktsmessig reaksjon.
  Administrasjonen vil drøfte hvorledes brudd skal håndteres med Finansutvalget. Brudd som vurderes å være av alvorlig karakter fremmes for behandling av styret.

  Alle brudd på ESG-retningslinjer skal rapporteres til styret.

Fastsatt i styremøte 22.10.2019
Sist revidert 22.10.2019

Les mer

Kontoutskrift fripoliser 2020

Utsnitt av brev.

Kontoutskriften for 2020 ligger nå i Telenor Pensjonskasses medlemsportal – dokumentarkiv – som du finner ved å gå inn på www.telenorpensjon.no. Du logger deg inn i medlemsportalen med BankID.

Det er viktig at du registrerer mailadresse og telefonnummer i medlemsportalen. Dette for at vi i fremtiden skal kunne sende deg viktig informasjon direkte på mail eller via sms.

Les mer

Telenor Pensjonskasse

Ytelsespensjon

Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen.

Alle som var ansatt pr 31. desember 2005 kunne velge om de vil bytte til innskuddspensjon eller opprettholde ytelsespensjonsordningen. De som er ansatt etter 1. januar 2006, blir automatisk meldt inn i innskuddsordningen i Nordea.

Ytelsene fra TPK vil være:

 • Alderspensjon fra fylte 67 år. (66 % av pensjonsgrunnlaget på sluttidspunktet i pensjon når antatt folketrygd er medregnet). Pensjonsgrunnlaget utgjør årlig lønn begrenset oppad til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp.
 • Uførepensjon hvis du skulle bli minst 50 % ufør. Full uførepensjon utgjør:
  a) 25 % av G, likevel ikke mer enn 6 % av det enkelte Medlemmets pensjonsgrunnlag, og
  b) 3 % av det enkeltes Medlems pensjonsgrunnlag, og
  c) 66 % av den del av Medlemmets pensjonsgrunnlag som ligger mellom  6 og 12 G.
  Til uførepensjonen ytes barnetillegg for hvert barn under 18 år som Medlemmet forsørger eller plikter å forsørge. For hvert barn utgjør barnetillegget 4 % av Medlemmets pensjonsgrunnlag opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan likevel ikke overstige et beløp tilsvarende 12 % av Medlemmets pensjonsgrunnlag opp til
  6 G. Barnetillegget avkortes iht. uføregraden.
  Uførepensjonen samordnes med uførepensjon fra ander pensjonsinnretninger
 • Barnepensjon hvis du dør og etterlater deg barn under 21 år.
 • Ektefellepensjon hvis du dør og etterlater deg ektefelle (denne videreføres ikke fra 01.01.06, men det vil kunne bli utbetalt ut fra den fripolisen som var opparbeidet før dette).

Uttak

Pensjonsalderen, dvs. tidspunktet alderspensjonen vil bli utbetalt fra, er 67 år, men det er mulig å velge uttak av pensjon fra 62 år.

Man kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at dette medfører reduksjon av alderspensjonen. Dette betyr at du kan tjene så mye du ønsker ved siden av full eller delvis alderspensjon. Dette kan imidlertid ha skattemessige konsekvenser, og vi oppfordrer den enkelte til å undersøke hvordan dette vil slå ut for sin egen del.

Dersom du tar ut pensjon helt eller delvis før fylte 67 år, blir de årlige utbetalingene av alderspensjon fra folketrygden lavere enn dersom du venter til 67 år. Dette skyldes at pensjonen du har opptjent blir fordelt på flere år.

Reguleringer

Som følge av lønnsendringer vil også dine ytelser i pensjonskassen bli regulert. Endringer i Folketrygdens grunnbeløp vil også bli hensyntatt. Oppdatering av lønn kjøres årlig i medlemsregisteret. Skulle et forsikringstilfelle oppstå, vil det likevel tas hensyn til den lønnen du har på det tidspunktet en eventuell pensjon skal utbetales.

Pensjonene som er under utbetaling skal reguleres i henhold til overskuddet på pensjonistenes overskuddsfond.


Fratredelse/permisjon:

 • Hvis du slutter i Telenor, vil du bli meldt ut av TPK. Utmeldingen vil skje fra den dagen oppsigelsestiden er over.
 • Fripolisen utgjør så mange deler av årlig pensjon som opparbeidet medlemstid utgjør i forhold til total medlemstid, beregnet fra opptakstidspunktet og frem til pensjonsalder. I tillegg har du rett på en fortsettelsesforsikring. Ved utmelding vil du få et eget brev fra Telenor Pensjonskasse som omtaler dette.
 • Hvis du har fått innvilget permisjon fra Telenor, vil du fortsatt være medlem i TPK i permisjonstiden, etter retningslinjer fastsatt av TPK.
 • Ved utestasjonering opprettholdes medlemskapet i inntil 10 år.
 • Ved en eventuell. Førtidspensjonering, vil du bli meldt ut av ordningen.

Fripolisen er en pensjonsrettighet som kommer til utbetaling når du blir pensjonist. Den kan også inneholde uførepensjon, ektefelle og barnepensjon. Hvis du skulle bli ufør eller falle fra, vil sistnevnte pensjonsdekninger kunne komme til utbetaling.

Les mer

REGULERING AV PENSJONER FRA TELENOR PENSJONSKASSE I 2020

Publisert 13.11.2020

Denne informasjonen gjelder ikke deg som mottar pensjon fra en fripolise.

Telenor konsernet («Sponsor») har i mange år bidratt med ekstra midler til pensjoner under utbetaling i Telenor Pensjonskasse («TPK»).

Les mer

REGULERING AV PENSJON FRA TELENOR PENSJONSKASSE FOR 2020

Det sendes i disse dager ut informasjon om pensjonsregulering til TPKs pensjonister.
I henhold til bestemmelser for Telenor Pensjonskasse, skal midler som hvert år tilføres pensjonistenes overskuddsfond benyttes til regulering av løpende pensjoner.

Pensjonskassen oppnådde et godt resultat i 2019.
På styremøtet 26. mars 2020, valgte styret å disponere overskudd 2019 til å styrke bufferkapitalen fremfor å disponere til pensjonsregulering. En slik disponering må sees i sammenheng med den betydelige økonomiske usikkerheten som ble utløst av koronaviruset. Disponeringen var helt i samsvar med Finanstilsynets oppfordring til styrene i finansforetak, i brev av 16. mars 2020. Dette betyr at det ikke blir avsetning til pensjonsregulering i 2020.

Det vil likevel kunne komme små justeringer i pensjonsutbetalingene. En eventuell justering vil etter planen ble med på pensjonsutbetalingen for september 2020.

Har du spørsmål til din pensjon, kan det rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse, tlf. 810 77 000, eller på mail til pensjonskasse@telenor.com.

Dette gjelder ikke de som mottar pensjon fra fripolise, da de har mottatt sin informasjon via kontoutskriften som ble sendt ut i mai/juni.

Les mer

Nordea

Innskuddspensjon

Som ansatt i norske selskaper i Telenor blir du nå medlem av innskuddspensjonsordningen som leveres av Nordea Liv Norge A/S.

Medlemskap

Du blir med i avtalen fra ansettelsesdato hvis du er ansatt etter 1. januar 2006 i 20 % stilling eller mer, eller selv valgte overgang til innskuddspensjon i 2006.

Alderspensjon

Ordinær uttaksalder for alderspensjon er 67 år, men du kan velge å ta ut pensjonen allerede fra fylte 62 år dersom du har tilstrekkelig opptjening. Du bestemmer selv over hvor mange år pensjonen skal utbetales. Korteste utbetalingstid er 10 år, og pensjonen må minst utbetales frem til du er 77 år.

Arbeidsgiver innbetaler hvert år et innskudd til din pensjonskonto etter følgende plan:

 • 5 % av lønn mellom 0 og 7,1 G (grunnbeløp i Folketrygden) og
 • 18 % av lønn mellom 7,1 og 12 G

Det vil være summen av de månedlige innskuddene, samt avkastning på kapitalen og lengden på utbetalingsperioden som bestemmer størrelsen på din pensjon. Dersom du dør i forsikringstiden, vil den oppsparte kapitalen tilfalle dine etterlatte.

Telenor har valgt fondsbasert sparing, der hver enkelt medarbeider har mulighet til å velge fondsprofiler og dermed påvirke avkastningen.

For nærmere informasjon om din innskuddspensjon kan du logge deg på via nordealiv.no. Du kommer inn på dine personlige sider ved å bruke Bank-ID. (Bank-ID fra alle norske banker kan brukes)

Forvaltningskostnader

Telenor dekker alle kostnader og det månedlige innskuddet består av selve innskuddet og foregående måneds omkostninger.

Innskudds- og premiefritak

Innskudds- og premiefritak betyr at Nordea Liv fortsetter å betale innskuddene og premien hvis du blir ufør.

Rett til innskuddsfritak for alderspensjon inntrer etter at du har vært minst 20 % sammenhengende ervervsufør på grunn av sykdom eller ulykke i minst 12 måneder. Fritaket gjelder så lenge uførheten varer, men opphører senest ved 67 år. Ved delvis uførhet betales et forholdsmessig fritak.

Utmelding før pensjonsalder

Slutter du i Telenor før oppnådd pensjonsalder, blir du meldt ut av pensjons­ordningen. Du vil få tilbud om å fortsette forsikring – og pensjonssparing for egen regning, eller ved at ny arbeidsgiver overtar.

 • Dersom medlemstiden din i pensjonsordningen er minst 12 måneder, vil du ha eiendomsrett til oppspart kapital (i alderspensjonen). Pengene vil være bundet frem til du kan ta ut pensjon.
 • Du vil ikke få med fripolise for uførhet eller barnepensjon.

Forsikringsbevis

Hvert år vil du motta et forsikringsbevis fra Nordea Liv som inneholder informasjon om hvor mye du har oppspart til alderspensjon til nå og eventuelt hvilke andre pensjoner som er knyttet til forsikringen.

Les mer

Nytt system for utbetaling av din pensjon fra Telenor Pensjonskasse

Publisert 16.12.2020

Telenor Pensjonskasse vil fra januar 2021 ta i bruk TietoEvry som leverandør for utbetaling av pensjon.
Din pensjonsutbetaling vil ikke bli endret som følge av dette. Pensjonskassen vil fortsatt stå oppgitt som utbetaler av din pensjon i nettbanken.
Innhenting av ditt elektroniske skattekort vil fra nå ivaretas av TietoEvry. Du vil derfor motta et varsel fra Skatteetaten når TietoEvry innhenter skattekortet ditt i løpet av desember. Dersom du ønsker å endre ditt skattetrekk må dette gjøres hos www.skattetaten.no .

Har du spørsmål i forbindelse med utbetaling av pensjon kan du kontakte oss i Telenor Pensjonskasse på mail pensjonskasse@telenor.com

Telenor Pensjonskasse ønsker alle våre medlemmer en god jul og et godt nytt år!

Les mer

Personvern og informasjonskapsler

Når du besøker en webside registreres din IP-adresse. Vi knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Disse opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre.

Bruk av informasjonskapsler (også kalt cookies)
telenorpensjon.no benytter informasjonskapsler for å måle trafikken. Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere.

Trafikkanalyse
Vi innhenter statistikk om hvordan sidene våre blir brukt for å kunne forbedre brukeropplevelsen, og i den forbindelse brukes informasjonskapsler for å kunne observere hvordan brukere navigerer seg gjennom et nettsted. Dataene som samles inn er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Din personlige informasjon er trygg hos oss
Hvis du velger å bruke et kontaktskjema eller et registreringsskjema på telenorpensjon.no og registrere din personlige informasjon hos oss, bruker vi ikke denne informasjonen til noe annet formål enn det som er forventet. Vi selger eller sprer ikke denne informasjonen til tredjepart.

Besøk på nettstedet vårt spores for å sikre at vi betjener våre besøkende på best mulig måte og for å forbedre våre tjenester ytterligere.

Du kan reservere deg mot bruk av informasjonskapsler
For å reservere deg mot bruk av informasjonskapsler må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Du finner instruksjoner på hjemmesiden til din nettleser.

Les mer